Chỉ một câu hỏi bạn phải trả lời :
Bạn dựa vào cái gì để giao dịch ?
Nếu bạn không biết thì bạn sẽ chỉ có thể thua, nếu những thứ bạn dựa vào là sai thì bạn cũng sẽ thua