Đúng như dự https://newsonthegotoday.com/4exu06 . Covid và hai thằng khè nhau. Cậu vàng.... hic.