Target tiếp theo của bitcoin là đâu?


Sau khi pull back về 10k như nhận định bitcoin đã quay lại vùng đỉnh cũ, các ae traders thấy vùng target tiếp theo sẽ là bao nhiêu?