Bạn có thể sinh hoạt 2 nơi. Diễn đàn vangsaigon trên Facebook. Mọi người sinh hoạt khá là nhộn nhịp đấy, y như lúc trước ở đây vậy.
https://www.facebook.com/groups/vangsaigon/