Mình tròn 10 năm rồi mới quay trở lại.. bài học năm ấy còn nhớ mãi...